Wie zijn wij?

FIZ advocaten staat voor Financiering, Insolventie en Zekerheid. Als advocaten adviseren wij, stellen wij contracten op en procederen wij op het gebied van financieel (toezicht)recht, insolventierecht en het algemene verbintenissen- en goederenrecht. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens

FIZ advocaten
Westplein 5
3016 BM Rotterdam

T +31 10 205 2370
F +31 10 205 2379
E info@fizadvocaten.nl
W www.fizadvocaten.nl

KvK 57885354

Uw privacy is belangrijk voor ons

FIZ advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Met deze Privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens FIZ advocaten verwerkt.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

FIZ advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Wij verzamelen in beginsel geen persoonsgegevens via de website. Wel biedt de website u de mogelijkheid om ons een e-mail te sturen om bijvoorbeeld informatie op te vragen. Daarbij verzamelen we persoonsgegevens zoals uw naam, uw (e-mail)adres en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
 • Wij maken gebruik van de webanalyse-service Google Analytics van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om onze dienstverlening en de inrichting van de website te optimaliseren en om te analyseren op welke manier bezoekers de website gebruiken.
 • Van u als (medewerker van) cliënt verzamelen wij gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van juridische diensten, waarover wij met u een overeenkomst hebben gesloten. Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster. Ook gebruiken wij informatie die nodig is voor het onderhouden van contact met u als cliënt, dus informatie als telefoonnummers en e-mailadressen. Verder verzamelen wij betaalgegevens van u als cliënt ter afhandeling van betalingen. Tot slot verkrijgen wij overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.
 • Van u als (potentiële) medewerker van FIZ advocaten verzamelen wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure of een arbeidsovereenkomst. Wij ontvangen daarnaast persoonsgegevens uit openbare bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.

Waarom verzamelen wij persoonlijke gegevens?

FIZ advocaten verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Wij verzamelen door u verstrekte persoonsgegevens, zoals naam en (e- mail)adres ter beantwoording van dergelijke e-mails die u ons via onze website stuurt. Tevens verzamelen wij persoonsgegevens voor marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
 • Wij maken gebruik van Google Analytics om onszelf voor u als (medewerker van) cliënt zo vindbaar mogelijk te maken. Ook vinden wij het erg belangrijk dat onze website overzichtelijk en efficiënt is, om het u als cliënt zo eenvoudig mogelijk te maken.
 • Van u als (medewerker van) cliënt maken we gebruik van de door u verstrekte gegevens teneinde contact met u te onderhouden en te communiceren met u. Tevens maken we gebruik van voornoemde gegevens in het kader van het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 • Van u als (medewerker van) cliënt verzamelen we de betaalgegevens ter inning van declaraties.
 • Van u als (medewerker van) cliënt verzamelen we gegevens om u te voorzien in advisering, bemiddeling en verwijzing. Wij verzamelen contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak.
 • Wij verzamelen persoonlijke gegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Denk hierbij aan archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft verplicht advocaten om onder omstandigheden bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder meer om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort) van (medewerkers van) cliënten.
 • Wij verzamelen gegevens van personen ter werving en selectie van werknemers, alsmede ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst met FIZ advocaten.
  Wat is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?
  FIZ advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 AVG:
 • Wettelijke verplichting, zoals de Wwft.
 • Ter uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten).
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n).
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

FIZ advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder meer te denken aan:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, belastingadviseurs, notarissen, gerechten, deurwaarders, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacystatement omschreven doeleinden, zoals IT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van FIZ advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door FIZ advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

FIZ advocaten neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens FIZ toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. FIZ hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u contact op te nemen met FIZ.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

FIZ advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Wat zijn uw privacy rechten?

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via hierboven genoemde contactgegevens. FIZ advocaten streeft er naar om binnen vier weken, vanaf ontvangst van het verzoek, te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal FIZ advocaten u laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij FIZ advocaten of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Naar aanleiding van een verzoek kan FIZ advocaten aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van verzoeker.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij FIZ advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. FIZ advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Maakt FIZ ook gebruik van social media?

De website kan buttons bevatten om websites te promoten of te delen op netwerken zoals LinkedIn. Deze buttons werken met behulp van codes die van de netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. FIZ advocaten heeft daarop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. U kunt regelmatig de privacy- en cookieverklaringen van de netwerken raadplegen om te lezen hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

Hoe gaan wij om met statistieken en cookies?

FIZ advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door FIZ advocaten verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website van FIZ advocaten te vergroten, kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van FIZ advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van FIZ advocaten kan gebruik maken van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van FIZ advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens kunnen cookies worden geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. FIZ advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derden.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Kunnen wij ons privacy statement aanpassen?

FIZ advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van FIZ advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

 

Dit privacy statement is op d.d. 29 augustus 2018 vastgesteld.