1. FIZ advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FIZ advocaten te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FIZ advocaten op grond van een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde kantoorgenoot in dienst van FIZ advocaten zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
  4. Op de bedingen in deze algemene voorwaarden kan niet alleen een beroep worden gedaan door de vennootschap, maar tevens door personen die in dienst van FIZ advocaten zijn of zijn geweest.
  5. FIZ advocaten zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  6. Indien de uitvoering van een opdracht door FIZ advocaten leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FIZ advocaten wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van FIZ advocaten komt. Een kopie van de toepasselijke polisvoorwaarden wordt op verzoek verstrekt.
  7. FIZ advocaten zal bij het inschakelen van derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Kosten in verband met de inschakeling van deze derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van FIZ advocaten voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is FIZ advocaten bevoegd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.
  8. FIZ advocaten declareert haar werkzaamheden maandelijks. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, plaats te vinden binnen 30 dagen na datum van de declaratie.
  9. FIZ advocaten is gerechtigd om telkens per 1 januari haar tarieven opnieuw vast te stellen. FIZ advocaten zal de opdrachtgever hierover tijdig voorafgaand informeren.
  10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en FIZ Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en FIZ advocaten voortvloeien kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beslechting worden voorgelegd.